Programmaplan

Mobiliteit

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.  

Programma Mobiliteit en Ruimte  
De Mobiliteitsvisie Flevoland heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. De opgaven zijn in het nieuwe 'Programma Mobiliteit en Ruimte' uitgewerkt. 

Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur voeren we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uit, waarbij we invulling geven aan de ambities uit het collegeakkoord. Naar aanleiding van de resultaten van de verkenning ‘Nieuwe ontsluitingsweg Urk’ zullen we na financiële overeenstemming met de gemeenten Urk en Noordoostpolder de planvoorbereiding van de nieuwe ontsluitingsweg Urk gaan oppakken, we ronden de verkenning af naar de mogelijkheden voor realisatie van een verlengde Anthony Fokkerweg, we doen samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Lelystad een netwerkstudie naar de verkeersontsluiting van Lelystad, we voeren het fietspadenplan uit samen met gebiedspartners voor het verbeteren van het Regionaal Kernnet Fiets Flevoland, waaronder de aanpak van de fietsknelpunten en de hoogwaardige MRA snelfietsroute Almere-Lelystad, we voeren investeringsprojecten uit van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport' (p-MIRT jaarschijf 2022, waar onder Hogering, reconstructie N307 bij Roggebot, reconstructie Ganzenwegweg-Knardijk) en we stellen het p-MIRT 2023-2027 op. We plaatsen een geluidsscherm bij Almere en brengen geluidsreducerend asfalt aan bij een gedeelte van de Tussenring. We voeren een nadere verkenning uit naar de mogelijkheden om frontale aanrijdingen op de Markerwaarddijk te voorkomen en om delen van het fietspad af te schermen van de rijbaan. We onderzoeken de capaciteit van de rechtsaffer van de Gooiseweg naar de Ganzenweg in combinatie met de mogelijke komst van een data centrum op het Trekkersveld. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de reistijd op de belangrijkste corridors in Flevoland te versnellen. We houden de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil en voeren daarom onder andere onderhoud uit aan circa 19 km weg, we voeren diverse boomvervangingen uit en vervangen circa 11,5 km oeverbeschoeiing.
 
Daarnaast werken wij met rijk en regio samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland, onder andere binnen het project 'Amsterdam Bay Area' (IJmeerverbinding), de verkenning A27, de verbreding van de N50 en de realisatie van de verbreding A6 (Almere – Lelystad). 

Innovatie openbaar vervoer

In 2021 is de aanbesteding voor de OV-concessie IJssel-Vecht 2023-2035 gepubliceerd. De verwachting is dat eind maart 2022 de drie provincies (Gelderland, Overijssel en Flevoland) het gunningsbesluit nemen. Daarna gaat de implementatie van start. De concessies Lelystad (waarvoor de provincie sinds september 2021 verantwoordelijk is) en IJsselmond zullen in december 2023 instromen. Deze concessie zal praktisch 100% emissievrij zijn, hoofdzakelijk doordat de elektrische bussen die rijden in de huidige noodconcessie IJssel-Vecht moeten worden overgenomen door de opvolgend concessiehouder.  

Provincie Flevoland zet zich op verschillende niveaus ook in voor betere metro- en spoorverbindingen en stationsknooppunten, bijvoorbeeld via de 'Ontwikkelagenda Flevolijn' met de spoorsector en de gemeenten. Via het MRA-platform voor de komst van de IJmeerlijn, een betere/snellere verbinding Almere-Utrecht en tot slot met de noordelijke provincies voor de versnelling van het OV tussen de Randstad en Noord- en Oost-Nederland met bijvoorbeeld de mogelijke komst van een Lelylijn.  

Duurzame Mobiliteit
In de Klimaatwet en het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO 2 . Ten opzichte van 1990 betreft dit een reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de regionale uitwerking van de afspraken over mobiliteit plaatsvindt via 'Regionale Mobiliteitsprogramma’s' (RMP’s). Via het RMP voor Noord Holland en Flevoland is hier invulling aan gegeven. Het RMP is op 18 mei 2021 door Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld. Het RMP heeft als doelstelling om de CO 2 -uitstoot in beide provincies samen te verlagen naar 4,2 megaton in 2030 (was 5,4 megaton in 2017). Vanwege de verwevenheid van de vervoerssystemen en de beperkte beïnvloedingsmogelijkheden van de partijen afzonderlijk, wordt in de reductiedoelstelling geen onderscheid gemaakt naar afzonderlijke provincies. 
Het RMP wordt voor zover het provincie Flevoland betreft verwerkt in het nieuwe 'Programma Mobiliteit en Ruimte'. Hiermee blijft het 'Programma Mobiliteit en Ruimte' het integrale kader.  
Naast de rol die de provincie vervult als opdrachtgever voor aanleg en beheer van infrastructuur, als opdrachtgever voor openbaar vervoer, als inkoper van diensten en middelen en als werkgever, vervult de provincie een belangrijke procesrol. Door via het RMP partijen te inspireren en te verbinden kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van mobiliteit.  

We beginnen niet bij nul. We nemen al deel aan het programma 'MRA-Elektrisch' voor de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s en hebben een visie duurzaam goederenvervoer. In de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht wordt emissievrij materieel ingezet en we werken aan smart mobility. Voor de eigen mobiliteit zijn we aangesloten bij de 'Coalitie Anders Reizen' en door de coronacrisis heeft het thuiswerken een impuls gekregen. 

We brengen de CO2-voetafdruk van de provinciale infrastructuur verder terug door structureel duurzaamheidseisen in onze bestekken op te nemen. Daarnaast gaan we verder met het verduurzamen van het provinciale wagenpark en onze schepen.
We laten onderzoek uitvoeren naar het effect van het veranderende klimaat (onder andere hitte, droogte en wateroverlast) op onze wegen en vaarwegen en naar het effect van wortelschade aan onze wegen.

Cybersecurity
Binnen de provincie Flevoland worden 13 bruggen en 11 sluizen op afstand bediend. De informatiebeveiliging van deze objecten moet aan de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, ministeriële regeling/AMvB) voldoen. Daarom is een beheersingskader cybersecurity opgesteld. De provincie Flevoland is één van de eerste provincies die hier ook concreet stappen voor heeft gezet. In 2022 en 2023 worden de noodzakelijke maatregelen uit het beheersingskader geïmplementeerd en uitgevoerd.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven. 

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren. 

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 68.421
Baten € -8.768
Saldo € 59.652
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10