Programmaplan

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en aan de toekomstbestendige gezondheidszorg.

Verhaal van Flevoland
In de Omgevingsvisie FlevolandStraks hebben PS 'het Verhaal van Flevoland' opgenomen als een van onze kernopgaven. Door het Verhaal van Flevoland uit te dragen, wordt het een bron van inspiratie bij ontwerpopgaven en zetten we onder andere in op behoud en herkenbaarheid in ruimtelijke ontwikkelingen.
'Het Verhaal van Flevoland' verdient het om met verve te worden verteld, zodat de Flevolandse inwoners het zich verder eigen maken en trots uitdragen. Het gedachtegoed van het verhaal van Flevoland wordt zichtbaar gemaakt in kunst, cultuur, erfgoed, natuurbeleving, recreatie en toerisme, zoals in dit programmaonderdeel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast speelt landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke rol bij 'het Verhaal van Flevoland'.

Recreatie en toerisme
De vrijetijdssector groeit jaarlijks en biedt kansen voor provincie Flevoland om in mee te groeien. Het is nog onzeker welk effect corona op de sector heeft. De provincie faciliteert bij (grootschalige) publiekstrekkers, waaronder evenementen zoals o.a. de tulpenroutes en de Beneluxtour, met als doel recreanten en toeristen vaker te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden, waarbij we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland zetten we in op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We dragen 'het Verhaal van Flevoland' uit, zowel in promotie als in ons vrijetijdsaanbod. We stimuleren de sector door het Verhaal van Flevoland een onderdeel te laten zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en verschillende routes. Via Visit Flevoland dragen we bij aan een verbeterde bekendheid in binnen- en buitenland van provincie Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming met name via de verhaallijnen 'Watererfgoed', 'Nieuwe Natuur', 'Vernieuwend Ontwerp' en 'Agro&Food'. Daarnaast werken we in de districten IJsselmeer- en MRA-gebied nauw samen met andere regio’s. Gebiedsbranding krijgt steeds meer gestalte en het identiteitskompas van Flevoland met voor de regio unieke en eenduidige benoemde identiteitswaarden wordt steeds meer ingezet bij projecten in de drie domeinen 'leef', 'groei' en 'bezoek'. Samen met onze partners versterken we zo de profilering van de Flevolandse vrijetijdssector.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed hebben een grote maatschappelijke betekenis en zorgen voor verbinding in de samenleving. Het is belangrijk dat we als provincie een bijdrage leveren in het samenspel van de overheden die gezamenlijk zorg dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. De cultuursector heeft grote klappen gehad door corona; de gevolgen op de (middel)lange termijn zijn nog niet goed te overzien, maar zullen nog lang na-ijlen. In de Cultuurnota 2021-2024 zetten we de lijn van de vorige nota (2017-2020) voort: we blijven werken aan het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur. Daarmee sluiten we aan bij de opgaven 'het Verhaal van Flevoland' en 'Krachtige Samenleving'. Als cross-over vanuit 'Cultuur' en 'Krachtige Samenleving' dragen we bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid.
Met het 'Erfgoedprogramma' bouwen we vanaf 2020 verder aan het erfgoed van Flevoland, het beschermen en verrijken en bovenal het erfgoed uitdragen en inzetten als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

Krachtige Flevolandse samenleving
Eind 2020 is de contourenschets 'Krachtige Samenleving' vastgesteld, waarin vier programmalijnen zijn uitgewerkt: 'een gezond en veerkrachtig Flevoland', 'Leefbaar platteland', 'Toekomstbestendige gezondheidszorg' en 'Arbeidsmarkt & participatie'. We blijven preventie en positieve gezondheid onder de vlag van het programma ‘WEL in Flevoland’ stimuleren. In 2022 zetten we in op een nieuw thema: 'mentale gezondheid', hiervoor treffen we in 2021 de voorbereidingen. Ook wordt uitvoering gegeven aan het programma 'Leefbaar Platteland'. Verder zetten we ons actief in voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige zorginfrastructuur en verbinding van gezondheidszorg met sociaal domein en andere sectoren, met als doel om gezondheid en zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze inwoners. Daartoe draagt de provincie bij aan doelen die gezamenlijk met betreffende partners aan de Zorgtafel Flevoland zijn gesteld (agenda 2.0 ). Dit doet de provincie in nauwe samenwerking met de netwerkpartners van de Zorgtafel zoals de zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheden en vertegenwoordiging van patiënten. Maar ook door gebruik te maken van de positie en het netwerk van de provincie. Tevens geven we in samenwerking met het 'Economisch Programma' en partners uitvoering aan de 'Human Capital Agenda Zorg & Welzijn'.

Sport
We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland geven we uitvoering aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo stimuleren we een sportieve, gezonde leefstijl. Het Nationaal Preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord bieden mogelijkheden voor een coördinerende rol van de provincie.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland heeft een gezonde en welvarende samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een gezonde(re) leefstijl en de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn belangrijke uitgangspunten bij concrete vormgeving. De versterkte Flevolandse identiteit en publiekstrekkers trekken meer bezoekers naar provincie Flevoland.

Effect van ons beleid

De kwaliteiten van landschap en erfgoed zijn benut en behouden voor een inspirerende, gezonde leefomgeving die inwoners, ondernemers en gebiedspartners verbindt. De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers. We hebben preventieactiviteiten van regionale partners ondersteund zodat Flevolanders gezond(er) leven, langer fit blijven en indien nodig hoogwaardige zorg ontvangen, het liefst dichtbij huis en daarmee langer zelfredzaam zijn en economisch en sociaal beter deelnemen aan de samenleving. Bij ruimtelijke beslissingen (inrichting van woon -en leefomgeving van inwoners) zijn de thema’s 'gezondheid' en 'zorg' volwaardig meegewogen.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 10.102
Baten € -372
Saldo € 9.730
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10