Programmaplan

Economie

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan economische structuurversterking, onder andere het stimuleren van innovatie, groei, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, internationalisering en de profilering van de vrijetijdseconomie.

Gebiedsopgaven
De ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) en Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse zijn voorbeelden van gebiedsontwikkeling waaraan we werken. Met lef en in samenwerking met onze partners maken we onze ruimtelijk-economische ambities waar. Dit doen we met aandacht voor: 'Fysieke omgeving', 'Innovatie' en 'Talent'.

Amsterdam Lelystad Airport/Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en de overslaghaven Flevokust Haven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio. Door deze ontwikkelingen ontvouwt zich een krachtig logistiek knooppunt in de regio. Ook is dit van belang voor de economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam, omdat deze regio een belangrijke schakel vormt tussen West- en Oost-Nederland en het achterland (onder andere Duitsland).

Met het Rijk en regiopartijen hebben we in de ‘Regio Deal Noordelijk Flevoland’ langs de lijnen fysieke ontwikkeling, innovatie en talent afspraken gemaakt over de versterking van het Maritieme Cluster in Urk én de ontwikkeling van een MITC in Marknesse.
Om bedrijven in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland vast te houden en uitbreidingsmogelijkheden te bieden gaan we de nieuwe MSNF realiseren.
Rond het nieuwe MITC ontvouwt zich een krachtig, breed cluster van bedrijven betrokken bij smart mobility. De op te richten MITC-campus brengt bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen samen die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden. Een dynamisch in te richten stadje (DigiCity) is een uitbreiding op het testaanbod van het MITC. Een testomgeving die bij uitstek geschikt is om in een stedelijke omgeving allerlei verkeerssituaties te kunnen testen, verschillende mobiliteitsvormen met elkaar te verbinden en de human factor in beeld te krijgen. Via concrete projecten en initiatieven geven we zo de economische structuurversterking vorm voor verbreding van de welvaart.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
In 2022 continueren we het 'Economisch Programma'. Het 'Economisch Programma' kent vijf programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Internationalisering', 'Ondernemerscultuur', 'Human Capital Agenda' en 'Ruimtelijk-economisch beleid'. Vanuit deze vijf programmalijnen versterken we ondernemerschap en groei, en zetten we in op verbetering van het vestigingsklimaat.

Naast deze uitvoering vindt in 2022 ook de uitwerking van het bredere economisch beleid plaats op basis van de door Provinciale Staten (PS) gestelde kaders.

Circulaire economie
Duurzaamheid is in ons economisch beleid een belangrijk overkoepelend thema. Het thema 'Circulaire economie' is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 'Energie, duurzaamheid en milieu'.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van provincie Flevoland zijn versterkt en de kansen van circulariteit en duurzaamheid worden benut. Het ondernemers- en vestigingsklimaat en daarmee samenhangend arbeids- en opleidingsaanbod zijn versterkt.

Effect van ons beleid

Ondernemers hebben betere toegang tot financiering, op maat geschoold personeel, stimuleringsregelingen voor innovatie, waaronder op het gebied van circulariteit, en internationaal ondernemen. Samen met een duurzame en toekomstbestendige ruimtelijk-economische ontwikkeling zorgt dit voor een regio met een sterke economische structuur waarin het blijvend goed werken, wonen, leren en recreëren is.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 14.190
Baten € -1.216
Saldo € 12.973
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10