Paragrafen

Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

PS nemen besluiten over de volgende fase van Flevoland, het land waarin toekomstige Flevolanders wonen, werken, leven. De uitwerking van die koers is de verantwoordelijkheid van ons college. In de manier waarop besluitvorming wordt voorbereid en vorm gegeven is de rol van volksvertegenwoordiging naast de kaderstellende en controlerende aspect van belang. De komende tijd kunnen belangrijke beslissingen worden voorgelegd en de legitimiteit en het eigenaarschap zijn daarbij eigentijdse thema's. In hoeverre zijn of voelen inwoners of vertegenwoordigers betrokken bij de ontwikkeling van Flevoland? Zij vragen van de organisatie dat gewerkt wordt vanuit de maatschappelijke vraagstukken en niet primair vanuit de inhoudelijke deskundigheid van de provincie. Dit samenspel rond de opgaven vraagt het nodige van bestuur en organisatie. Hoe kunnen bestuur en organisatie het beste bijdragen aan de ontwikkeling van de Flevolandse samenleving? En hoe kun je betrokkenheid organiseren, zowel in de reguliere werkzaamheden als in de bijzondere processen die wij de komende jaren aanpakken? Een goede organisatie en bedrijfsvoering is daarvoor onontbeerlijk. En hoewel voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op de achtergrond plaatsvinden, is dit onzichtbare werk cruciaal.

Een goede organisatie van het werk van de provincie betekent dat zij kwalitatief op orde is. Zij is in staat om de eerder genoemde opdracht uit te voeren. En efficiënt; ze legt geen groter beslag op de beschikbare middelen dan strikt noodzakelijk is. Het is aan directie en management om de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie te optimaliseren, te monitoren en te borgen. De directie richt zich op die kwaliteit door concernbrede verbindingen aan te brengen. Alle geledingen en functies dragen evenzeer bij aan de geleverde resultaten. Nieuwe ontwikkelingen, opgaven en wettelijke verplichtingen en andere manieren van werken en digitalisering van het werk zorgen voortdurend voor aanpassingen in de volle breedte van de organisatie. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend te investeren in de ondersteunende en faciliterende processen van de organisatie.  

Daarnaast zijn er veranderingen in de wereld om ons heen, in de positie van de overheid in relatie tot onze omgeving die er toe leiden dat onze organisatie zich daarop heeft voor te bereiden of moet aanpassen. daarbij kunnen we voorbeelden noemen als plaats- en tijdbewust werken, datasturing, samenwerking in netwerkverbanden. Naast de inhoudelijke aanpassingen zien we dat terug in de IT-infrastructuur, in de manier waarop we onze huisvesting gebruiken en in de modernisering van de arbeidsverhoudingen en het werkgeverschap.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10