Programmaplan

Energie, duurzaamheid en milieu

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de stappen naar duurzame energie en het behouden van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Regionale Energie Strategie
Als koploper in productie hernieuwbare energie draagt Flevoland bij aan het behalen van de nationale doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanpak van de klimaatopgaven haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. In de vastgestelde (2021) RES 1.0 Flevoland is aangegeven dat wij 5,81 TWh van de landelijke doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit (35 TWh) in 2030 gaan produceren. Dit is het zogenaamde ‘bod’, de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit dat de regio produceert na realisatie van het bestaande beleid. De RES-en worden vanaf 2021 om de twee jaar herijkt en verrijkt. Het bod zal daarmee ook worden geactualiseerd. Naast de afspraken over hernieuwbare elektriciteitsopwek bevat de RES ook regionale afspraken over de productie van hernieuwbare warmte, energiebesparing en randvoorwaarden voor de energietransitie. Voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden van hernieuwbare energie c.q. energiebronnen zal een proces van burgerbetrokkenheid opgestart worden.

DE-on/ EEF
Stichting DE-on richt zich met behulp van een lening van de provincie op duurzame-energieprojecten en draagt daardoor bij aan energieneutraliteit in 2030 en het duurzaam benutten van de ondergrond.
DE-on is opgericht om de energietransitie te versnellen door financiering van projecten voor energiebesparing en opwek van duurzame energie. Vanaf 2019 is hieraan het leveren van ontwikkelcapaciteit en expertise toegevoegd. Vanaf najaar 2020 treedt DE-on naar buiten als het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). Er wordt effectief samengewerkt tussen EEF en Horizon ten behoeve van de energietransitie. Het DE-on fonds is geheel belegd en de middelen komen vanwege het revolverende karakter later vrij. Er is nieuw investeringskapitaal beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid en circulaire economie
Het is onze ambitie om in 2030 grondstoffenleverancier te zijn voor de circulaire economie, met als dragers groene grondstoffen, gebruikte materialen en het geven van het goede voorbeeld door de provinciale organisatie. We faciliteren onder meer het 'Platform Circulair Flevoland', verschillende keteninitiatieven en verkenningen. Hierin brengen we partijen bij elkaar, werken we aan samen aan businesscases en identificeren we belemmeringen (en waar mogelijk lossen we deze op). Zo stimuleren we zowel productie als gebruik van circulaire materialen en producten. We zien het als de belangrijkste taak in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie om andere partijen in staat te stellen de kansen te pakken, die de circulaire economie biedt.

In 2022 richten we ons onder meer op de woonopgave en de duurzame/ integrale ontwikkeling daarvan. Daartoe lopen meerdere activiteiten die we in 2022 continueren zoals een verkenning naar houtbouw, verkenning productie van biobased bouwmaterialen en deelname aan CityDeal Conceptueel & circulair bouwen als ook Regionaal programma Cirkelstad. Gezonde en vitale (landbouw)bodems zijn ook een blijvend aandachtspunt. Er lopen initiatieven om voor biotische reststromen een hogere financiële waarde te realiseren (upcycling). We doen tevens onderzoek naar hogere verwaardingsmogelijkheden van agrarische reststromen voor onder andere menselijke consumptie, in 2022 geven we ook daar vervolg aan. Circulaire Economie levert een aanzienlijke bijdrage aan een beter milieu, maar het moet wel veilig gebeuren. We leveren middels de ODNL Academie (Opleidingsinstituut voor Omgevingsdiensten) een bijdrage aan het ontwikkelen van een opleiding Circulaire Economie. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek werkt een praktijkcasus uit als pilot.

Milieu: lucht, bodem en geluid
In provincie Flevoland is het een groot goed dat schone lucht vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd zien we wel verarming van de bodem en afname van de biodiversiteit. Het is de ambitie dat provincie Flevoland de huidige kwaliteit op het gebied van milieu en gezondheid behoudt. De wettelijke kaders opgelegd door Rijksoverheid zijn voor ons leidend. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig willen inpassen, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving.

Stikstof
Stikstof is in ons beleid een belangrijk overkoepelend thema. Het thema 'Stikstof' is verder uitgewerkt in programma 2 'Landbouw, Visserij en Natuur'.

Omgevingsdiensten
In 2019 hebben provincie en OFGV een start gemaakt met een heldere koppeling tussen het strategische/operationele beleid van de provincie en de uitvoering van taken door de OFGV. Deze koppeling komt voort uit de wens om inzichtelijk te krijgen hoe de uitgevoerde taken door de OFGV zich verhouden tot het beleid van de provincie. Door vooraf in het uitvoeringsprogramma een koppeling te maken met het provinciaal beleid kan bij de tussentijdse verantwoording van de door de OFGV uitgevoerde taken worden aangegeven hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelen en kunnen ook de juiste prioriteiten en doelen worden gesteld. Deze werkwijze wordt ook bij de opdrachtverlening voor 2022 voortgezet waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor onder meer de Flevolandse Aanpak Stikstof, Circulaire Economie en Energiebesparing.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het terugdringen van CO2-uitstoot door onder andere energiebesparing, opwekking duurzame energie, circulariteit, en de warmtetransitie. Flevoland is zo goed mogelijk voorbereid op klimaatveranderingen en de economische kansen daarvan worden benut. De Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Ons doel voor 2023 is een energieneutraal Flevoland exclusief mobiliteit en voor 2030 een energieneutraal Flevoland inclusief mobiliteit. Dit betekent dat we binnen de provincie net zoveel hernieuwbare energie opwekken als er aan totale energie wordt verbruikt. Het opwekken van energie wordt ruimtelijk goed ingepast, de markt wordt gestimuleerd om CO2-neutraal te produceren, we maken de energie -en grondstoffentransitie mogelijk en participatie bij energie opwekprojecten wordt gestimuleerd.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 10.521
Baten € -1.265
Saldo € 9.257
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10