Hoofdlijnen

Financiën

II. Financiën

De Programmabegroting 2022 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de in mei 2021 door Provinciale Staten (PS) vastgestelde Perspectiefnota 2022-2025 en al door PS (of in mandaat) tot en met 1 juli 2021 vastgestelde begrotingswijzigingen. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, zoals effecten van de meicirculaire Provinciefonds en het voertuigenoverzicht MRB van 1 juli 2021 en enkele onontkoombare nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn.

Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2022 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost 'Nieuw Beleid'. De resterende vrije ruimte is circa € 0,5 mln. in 2022.

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

13.743

13.161

10.447

9.338

8.355

8.255

2 Landbouw, visserij en natuur

18.597

23.815

21.945

21.279

14.336

13.158

3 Economie

6.856

15.176

12.973

9.657

6.012

3.874

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

9.966

12.590

9.730

9.140

8.925

8.925

5 Energie, duurzaamheid en milieu

7.308

10.423

9.257

8.673

6.437

6.437

6 Mobiliteit

53.191

55.810

59.652

60.795

60.641

61.320

7 Vernieuwend bestuur

-123.362

-113.745

-111.877

-110.912

-107.526

-107.443

Saldo (- = voordelig saldo)

-13.701

17.231

12.126

7.971

-2.822

-5.475

Stortingen in reserves

74.417

35.168

26.357

20.205

19.977

18.946

Onttrekkingen aan reserves

-71.791

-52.398

-38.483

-28.176

-17.155

-13.471

Saldo reservemutaties

2.626

-17.231

-12.126

-7.971

2.822

5.475

Geraamd resultaat (- = overschot)

-11.075

0

0

0

0

0

x € 1.000

Onderstaand is het saldo van de stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog aanwezige oormerken. Voor een detailoverzicht van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel IV 'Financiële begroting').

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Eindsaldo stelpost Nieuw Beleid in begroting 2022

A

2.611

3.028

6.112

6.815

Bestaande oormerken, waarvan:

A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023

 1.138

1.138

1.038

2.038

B. Oormerken n.a.v. Najaarsnota 2020

900

1.749

4.902

4.654

C. Overig

104

141

172

123

Totaal nog geoormerkt      

B

2.142

3.028

6.112

6.815

Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid in begroting 2022

A -/- B

469

0

0

0

x € 1.000

In onderdeel IV Financiële begroting is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in begroting 2022 (€ 9,6 mln.) toegenomen ten opzichte van die in de jaarrekening 2020 (€ 9,3 mln.). De weerstandscapaciteit is eveneens toegenomen van € 13,8 mln. naar € 14,6 mln. Per saldo blijft de weerstandsratio gelijk met 1,5. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota 'Risicomanagementbeleid 2017'.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10