Bijlagen

A. Aanvaarde moties en amendementen Perspectiefnota 2022-2025

Aanvaarde moties en amendementen Perspectiefnota 2022-2025

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025 in de vergadering van PS van 26 mei 2021 zijn zes moties en drie amendementen aangenomen. Hieronder is de inhoud van de aangenomen moties en amendementen toegelicht.

Motie 5 - Streef inclusieve arbeidsmarkt ook in crisistijd actief na

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
Te onderzoeken hoe een meer inclusieve arbeidsmarkt, met name in de publieke sector, in Flevoland gestimuleerd kan worden en verzoeken het college om PS voor de Begrotingsbehandeling in het najaar van 2021 hierover nader te informeren.

Constaterende dat:
• Het belangrijk blijft om de waarde van diversiteit te benoemen, ook in crisistijd;
• Een diverser bedrijf aantoonbaar succesvoller is op langere termijn;
• Dit van belang is voor zowel werkgevers in de private als publieke sector;
• Een interessante ontwikkeling is dat werkgevers binnen een sector elkaar helpen bij het aan het werk houden van werknemers en het behoud van vakmanschap zoals bijvoorbeeld gebeurt in de schoonmaaksector waar uitruil van werknemers tussen bedrijven plaatsvindt.
Overwegende dat:
• De publieke sector in dezen een voorbeeldrol zou kunnen oppakken;
• Bestrijding van arbeidsdiscriminatie een onlosmakelijk onderdeel is van een inzet om een inclusieve werkvloer te bevorderen;
• De afgelopen jaren de nodige tools zijn ontwikkeld om het bewustzijn te vergroten en arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan;
• Het bemoedigend is dat VNO-NCW en MKB-Nederland de voorgenomen campagne voor meer diversiteit en een inclusieve werkvloer voortzetten.

Geen.

Gedeputeerde Appelman heeft bij de behandeling van deze motie aangegeven dat een stand van zaken geven met betrekking tot de cijfers voor Flevoland haalbaar zou zijn. Het UWV publiceert elk kwartaal een overzicht, waarin de voortgang rond de banenafspraken en beschut werk aangegeven worden. Uit deze cijfers blijkt dat de doelstelling voor Flevoland voor het eerste kwartaal 2021 het realiseren van 2486 banen is en dat er 2664 gerealiseerd zijn. Ook de realisatie van het aantal banen bij de overheid laat, ondanks de coronacrisis, een stijging zien van 206 (4e kwartaal 2020) naar 217 (1e kwartaal 2021).

De volledige rapportage banenafspraken 2021 eerste kwartaal is te vinden via: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/regionale-trendrapportage-1e-kwartaal-2021.pdf

Motie 6 - Kwetsbare groepen coronadashboard

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
• Antwoord te geven op bovengestelde vragen alsmede actief te onderzoeken of een ‘kwetsbare groepen coronadashboard’ voor Flevoland van toegevoegde waarde is, waarbij ook afstemming is met gemeenten;
• Om PS voor de Begrotingsbehandeling in het najaar van 2021 hierover nader te
informeren.

Constaterende dat:
• Het verloop van deze crisis nog veel onzekerheden kent;
• De afgelopen maanden verschillende rapporten verschenen zijn over de verwachte gevolgen voor kwetsbare groepen zoals de vele ontslagen flexibele werkers in Flevoland;
• Bij gebrek aan feitelijke, ‘real time’ informatie dergelijke beschouwingen veelal gebaseerd zijn op aannames en ervaringen van eerdere crises;
• Er helaas nog weinig heel concrete cijfers zijn over deze crisis;
• Uit de algemene cijfers van werkloosheid, of banen in sectoren, niet valt af te leiden hoe het specifieke groepen heel concreet vergaat op de arbeidsmarkt en hoe steunpakketten uitwerken op
inclusie;
• Het op afstand werken bijvoorbeeld kan leiden tot een tweedeling tussen groepen van wie het werk wel of niet goed op afstand mogelijk is.
Overwegende dat:
• Het van groot belang is nauwkeurig vast te stellen wie daadwerkelijk kwetsbaar is als gevolg van deze
crisis;
• Bestaande cijfers goed zouden moeten worden ontsloten;
• Cijfers ook moeten worden aangevuld omdat lang niet altijd evident is hoe deze moeten worden geduid;
• Meer inzicht in de feitelijke gevolgen voor een aantal kwetsbare groepen eraan zal kunnen bijdragen
om goede maatregelen vorm te geven;
• Het gewenst is om een ‘kwetsbare groepen coronadashboard’ vorm te geven.

Geen.

Er is onderzocht of een aparte monitor voor kwetsbare groepen van toegevoegde waarde is. Er is vastgesteld dat er al veel informatie beschikbaar is over kwetsbare groepen (o.a. UWV, Feitelijk Flevoland en Arbeidsmarktinzicht). Een aparte monitor heeft daarom geen toegevoegde waarde, want dan wordt het een herhaling van al bestaande en verzamelde informatie. Kwetsbare groepen toevoegen aan de bestaande coronamonitor heeft ook weinig meerwaarde, omdat de frequentie van het verschijnen van de monitor al afgebouwd is en op termijn helemaal zal stoppen. Bij motie 5 wordt antwoord gegeven op de vragen over de huidige positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Motie 7 - Lelylijn en IJmeerlijn (Deltaplan van het Noorden)

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
• De Lelylijn en IJmeerlijn, samen met andere provincies en gemeenten, heel actief te blijven promoten in Den
Haag en hiervoor waar nodig enig budget voor vrij te maken.

Constaterende dat:
• Het met het aanbieden van het Deltaplan van het Noorden het belang van een Lelylijn en IJmeerlijn (nogmaals) is duidelijk gemaakt;
• Het nodig is om het belang van de Lelylijn en IJmeerlijn blijvend onder de aandacht te brengen in Den Haag.
Overwegende dat:
• De Lelylijn en IJmeerlijn een verbetering is van de algemene infrastructuur;
• De Lelylijn en IJmeerlijn geweldige mogelijkheden biedt voor de woonopgave, vooral in het noordelijk deel van Flevoland;
• Openbaar vervoer bijdraagt aan een reductie van de CO2 en stikstof uitstoot.

Geen.

GS spant zich proactief in om nut en noodzaak van beide belangrijke strategische voorzieningen blijvend onder de aandacht te brengen in bestaande overleg gremia als door middel van lobby in Den Haag.

Motie 8 - Grondwet artikel 1

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
- Te onderzoeken of er in het publieksgedeelte van het Provinciehuis een plaats is waar, net als de Grondwetbank bij de Tweede Kamer, artikel 1 van de Grondwet in beeld kan worden gebracht, te weten “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
- De Staten te informeren over het onderzoek en de mogelijkheid (of mogelijkheden) voor het om
beeld brengen van artikel 1 van de Grondwet mee te nemen in de herinrichting van de bestuursvleugel en de begane grond.

Constaterende dat:
- Sociale- en maatschappelijke tweedeling, discriminatie en uitsluiting in onze samenleving groeien;
- Hierdoor belangrijke waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder druk komen te staan.
Overwegende dat:
- De Grondwet het fundament vormt voor onze pluriforme, democratische rechtstaat;
- Artikel 1 van de Grondwet de waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit borgt in de samenleving en de
democratie;
- Het van belang is dat de betekenis van artikel 1 van de Grondwet bij de inwoners van Flevoland bekend is;
- Aan de bekendheid van artikel 1 van de Grondwet mede bijgedragen kan worden door de tekst van het
artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar te maken.

Geen.

Dit zal als kunstproject worden uitgezet bij lokale kunstenaar ten tijde van de verbouwing.

Motie 9 - Laaggeletterdheid

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
• Het onderwerp laaggeletterdheid integraal te beschouwen;
• Als college onderling hierover het gesprek aan te gaan;
• Vanuit het Cultuurbeleid, De Krachtige Samenleving en de Human Capital Agenda in samenhang een
bijdrage te leveren;
• Bij de lopende evaluatie van het innovatiefonds bibliotheeknetwerk de bestrijding van
laaggeletterdheid te betrekken;
• De uitkomsten aan PS voor te leggen.

Constaterende dat:
• Het percentage laaggeletterden in Flevoland hoger is dan het landelijk gemiddelde;
• Er op 26 februari 2020 een motie aangenomen is waarin de Staten het belang van een Regionale
Aanpak onderschrijft en oproept te onderzoeken of het Drents of Gelders model kansrijk is voor Flevoland.
• Uit dat onderzoek blijkt dat een regionale aanpak gewenst is https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2596494-v8-PSMededeling-Motie-laaggeletterdheid.pdf;
• Het thema laaggeletterdheid is opgenomen in het jaarprogramma 2021 van het platform WEL;
• De inzet op het gebied van laaggeletterdheid wordt verwerkt in de uitwerking van cultuurbeleid
2021-2024;
• Geletterdheid mogelijk een thema wordt binnen de Human Capital Agenda & Zorg en Welzijn.
Overwegende dat:
• De inzet van de provincie op het gebied van laaggeletterdheid zich zal richten op het versterken van
het regionale netwerk;
• De rol van de provincie hierin nog niet beschreven is;
• De samenhang tussen de verschillende programma’s en portefeuilles nog niet besproken en
beschreven is.

Geen.

In 2021 is een incidentele subsidie verleend vanuit het programma ‘Krachtige Samenleving’ aan Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF) van € 0,025 mln. Daarnaast ontvangt BNF een boekjaarsubsidie (van ongeveer € 0,5 mln.) vanuit het programma ‘Cultuur’. In het najaar van 2021 gaat een mededeling uit naar PS inzake de huidige stand van zaken, de bijdrage van de provincie en de toegenomen aandacht voor laaggeletterdheid.

Motie 10 - Meer transparantie en openheid, geen toegangspoortjes

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
- De herinrichting van het Provinciehuis sober uit te voeren;
- Om als onderdeel van de herinrichting de toegangspoortjes bij de ingang in het Provinciehuis weg te
halen.

Constaterende dat:
- In de Perspectievennota een budget is vastgesteld voor de herinrichting van de bestuursvleugel in het Provinciehuis ;
- Het streven naar een nieuwe bestuurscultuur de aandacht heeft in GS en PS;
- GS en PS de wens kenbaar hebben gemaakt voor meer transparantie en openheid;
- De Provincie en het Provinciehuis een voorbeeldfunctie en symbolische waarde hebben voor alle inwoners van Flevoland;
Overwegende dat:
- In deze tijd van grote crisissen het niet verstandig is om veel geld uit te geven aan de herinrichting
van een Provinciehuis;
- Dat geld hieraan uitgeven ook een verkeerd signaal naar de inwoners zou zijn;
- Transparantie en openheid terugkomen in veel aspecten van de bestuurscultuur, zowel in de
bestuurlijke processen, als in meer symbolische aspecten – zoals de toegang tot het Provinciehuis;
- De huidige toegangspoortjes bij de ingang niet meer van deze tijd zijn en de transparantie en
openheid van de Provincie letterlijk in de weg staan.

Geen.

Dit ("meer open en toegankelijker"") betreft onderdeel van het plan van aanpak inzake de verbouwing fase II van het provinciehuis en is min of meer toegezegd.

Amendement B - Perspectief programma Landschap voor de toekomst

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Het ontwerp Programma Landschap v/d Toekomst is vooral een visie stuk dat handvatten moet geven om
hoge ruimtelijke kwaliteit in Flevoland te behouden of te versterken. Uitvoering van dit programma moet
echter plaats vinden in de bestaande beleidsprogramma’s (bv. de RES, Bossenstrategie, LMS ,
Waterprogramma etc.). Kwaliteitsborging op de goede uitvoering van het PLvdT vergt vooral een
ondersteunende bijdrage in de vorm van advies vanuit het PLvdT (+/- 1FTE) binnen de bestaande
beleidsprogramma’s waarin de uitgangspunten van PlvdT moet worden toegepast. De uitvoering waaronder
ook proces en communicatie kosten en de financiële consequenties van de maatregelen moet integraal
onderdeel zijn van de verschillende beleidsprogramma’s waar het PLvdT effect op heeft.
Voor de met dit besluit vrijkomende middelen is vooralsnog geen bestemming en kan worden gebruikt om (in
de toekomst nog een oormerk aan kunnen geven ten behoeve van de Brede Bestemming Reserve (BBR).

De perspectiefnota 2022-2025 als kader te hanteren voor de opstelling van de programmabegroting 2022 met uitzondering van het budget voor programma
Landschap van de toekomst (PlvdT);
a. Het budget voor het PlvdT vast te stellen op maximaal € 100.000,- voor de jaren 2022 en 2023;
b. Het vrijgevallen bedrag ad € 600.000,- beschikbaar te houden binnen de brede bestemmingsreserve.

 Voor het jaar 2022 is € 0,1 mln. onttrokken aan de ‘Brede bestemmingsreserve’ ten behoeve van het programma ‘Landschap van de Toekomst’ (programmaonderdeel 1.1). Het vrijgevallen bedrag blijft beschikbaar binnen de 'Brede bestemmingsreserve'.

Amendement C - Grondwet

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Te onderzoeken of er in het
publieksgedeelte van het Provinciehuis een
plaats is waar de grondrechten van de
Grondwet in beeld kan worden gebracht in
welke vorm dan ook.
- De Staten te informeren over het
onderzoek en de mogelijkheid (of
mogelijkheden) om het in beeld brengen van
de grondrechten van de Grondwet mee te
nemen in de herinrichting van de
bestuursvleugel en de begane grond.

Geen.

Zie hiervoor de toelichting bij 'motie 8 - Grondwet artikel 1'. 

Amendement D - Beter OV tussen Flevoland en Hilversum-Utrecht

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
3. Met dien verstande dat naast een mogelijke investering in capaciteitsuitbreiding van de A27 knooppunt
Eemnes - Almere Haven via asfalt, ook de OV verbinding, bij voorkeur per spoor, wordt verbeterd tussen
Flevoland en Hilversum/Utrecht.

Geen.

 Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10