Bijlagen

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten

 

incidenteel

structureel

Totaal 2022

incidenteel

structureel

Totaal 2023

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

2.033

9.473

11.506

902

9.054

9.956

2 Landbouw, visserij en natuur

7.970

15.453

23.423

7.489

15.279

22.767

3 Economie

9.713

4.476

14.190

7.011

3.893

10.904

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

1.037

9.064

10.102

566

8.946

9.512

5 Energie, duurzaamheid en milieu

2.811

7.711

10.521

2.731

7.129

9.860

6 Mobiliteit

2.136

66.285

68.421

2.045

67.519

69.564

7 Vernieuwend bestuur

108

65.726

65.834

108

69.214

69.322

Totaal lasten

25.808

178.188

203.996

20.851

181.033

201.884

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

-442

-617

-1.059

0

-617

-617

2 Landbouw, visserij en natuur

-900

-578

-1.478

-1.000

-488

-1.488

3 Economie

-859

-357

-1.216

-890

-357

-1.247

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

-333

-38

-372

-333

-38

-371

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-790

-474

-1.265

-712

-474

-1.186

6 Mobiliteit

0

-8.768

-8.768

0

-8.768

-8.768

7 Vernieuwend bestuur

0

-177.712

-177.712

0

-180.234

-180.234

Totaal baten

-3.325

-188.546

-191.870

-2.935

-190.978

-193.913

Totaal saldo van lasten en baten

22.483

-10.358

12.126

17.916

-9.945

7.971

Stortingen in reserves

13.208

13.149

26.357

11.958

8.248

20.205

Onttrekkingen uit reserves

-34.770

-3.714

-38.483

-25.609

-2.567

-28.176

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-21.562

9.436

-12.126

-13.651

5.680

-7.971

Geraamd resultaat

921

-921

0

4.265

-4.265

0

x € 1.000

incidenteel

structureel

Totaal 2024

incidenteel

structureel

Totaal 2025

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

580

8.392

8.972

480

8.392

8.872

2 Landbouw, visserij en natuur

2.825

12.761

15.586

928

12.696

13.624

3 Economie

3.463

3.301

6.764

1.065

3.166

4.231

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

351

8.946

9.297

17

8.946

8.964

5 Energie, duurzaamheid en milieu

0

6.911

6.911

0

6.911

6.911

6 Mobiliteit

408

69.001

69.409

408

69.681

70.089

7 Vernieuwend bestuur

108

75.252

75.360

108

79.165

79.273

Totaal lasten

7.735

184.564

192.299

3.007

188.956

191.962

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

-617

-617

0

-617

-617

2 Landbouw, visserij en natuur

-1.250

0

-1.250

-466

0

-466

3 Economie

-396

-357

-753

0

-357

-357

4 Aantrek. Flevoland en Krach. Samenl.

-333

-38

-371

0

-38

-38

5 Energie, duurzaamheid en milieu

0

-474

-474

0

-474

-474

6 Mobiliteit

0

-8.768

-8.768

0

-8.768

-8.768

7 Vernieuwend bestuur

-12

-182.875

-182.887

-12

-186.704

-186.716

Totaal baten

-1.990

-193.131

-195.121

-477

-196.960

-197.436

Totaal saldo van lasten en baten

5.745

-8.567

-2.822

2.529

-8.054

-5.475

Stortingen in reserves

11.958

8.019

19.977

11.458

7.488

18.946

Onttrekkingen uit reserves

-14.698

-2.456

-17.155

-11.515

-1.956

-13.471

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-2.741

5.562

2.822

-67

5.532

5.475

Geraamd resultaat

3.004

-3.004

0

2.166

-2.166

0

x € 1.000

D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.

Programma-onderdeel

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

114 Subsidies programma Flevoland bouwt

-442

0

0

0

Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

-442

0

0

0

2.1 Landbouw en visserij

213 Nadere Regel Floriade

-400

0

0

0

Totaal 2.1 Landbouw en visserij

-400

0

0

0

2.2 Natuur en landelijk gebied

224 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

-500

-1.000

-1.250

-466

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

-500

-1.000

-1.250

-466

3.1 Economisch programma

311 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt

-177

0

0

0

312 Interreg V

-60

0

0

0

312 OP West 2014-2020

-30

0

0

0

Totaal 3.1 Economisch programma

-267

0

0

0

3.2 Gebiedsopgaven

323 Noordelijk Flevoland

-592

-890

-396

0

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

-592

-890

-396

0

4.2 Cultuur en erfgoed

421 Regionale Culturele Infrastructuur

-333

-333

-333

0

Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed

-333

-333

-333

0

5.1 Regionale energiestrategie

511 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan

-85

-85

0

0

511 Verduurzamen maatschap. Vastgoed

-706

-627

0

0

Totaal 5.1 Regionale energiestrategie

-790

-712

0

0

7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten

731 Dividend Vitens

0

0

-12

-12

Totaal 7.3 Algemene dekkingsmiddelen & stelposten

0

0

-12

-12

7.5 Reserves

751 Almere 2.0

-6.750

-6.750

-6.750

-6.750

751 Bodem

-450

-450

0

0

751 Brede Bestemmingsreserve

-11.543

-4.595

-116

-188

751 Cofinanciering EU-projecten 14-20

-900

-900

-900

-900

751 Doorgeschoven activiteiten

-397

0

0

0

751 Flevoland Natuurinclusief

-1.425

-1.425

0

0

751 Fonds vitaal platteland

-780

-415

0

0

751 Krachtige samenleving

-683

-215

0

0

751 Milieu, duurzaamheid en energie

-779

-279

0

0

751 Nieuwe Natuur

-750

-750

-1.500

-387

751 POP

-3.100

-3.850

-2.280

-2.240

751 Procesgelden gebiedsontwikkeling

-1.253

-1.050

-1.050

-1.050

751 Regiodeal Noordelijk Flevoland

-1.910

0

0

751 Sportaccommodatie c.a.

-116

0

0

0

751 Zuiderzeelijngelden

-3.933

-4.930

-2.102

0

Totaal 7.5 Reserves

-34.770

-25.609

-14.698

-11.515

Totale baten

-38.095

-28.544

-16.689

-11.992

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

111 Opgave Regionale kracht

102

102

102

102

111 Overheidsparticipatie

153

153

153

153

112 Procesgelden Almere 2.0

225

225

225

225

114 Flevoland bouwt aan Nederland

103

100

100

0

114 Subsidies programma Flevoland bouwt

1.450

321

0

0

Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

2.033

902

580

480

2.1 Landbouw en visserij

211 Opgave Landbouw Meerdere Smaken

1.122

1.122

0

0

212 Bodem

459

459

0

0

213 Nadere Regel Floriade

400

0

0

0

Totaal 2.1 Landbouw en visserij

1.981

1.581

0

0

2.2 Natuur en landelijk gebied

221 Actieplan biodiversiteit

1.425

1.425

0

0

221 Gebiedsgerichte aanpak stikstof

765

510

0

0

222 Nationaal Park Nieuw Land

1.459

1.459

0

0

222 Oostvaardersoevers

75

75

75

75

224 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

1.000

1.500

2.500

603

224 Procesgelden projecten Nieuwe Natuur

250

250

250

250

225 Top-up Waterprogramma

235

274

0

0

226 Leefbaar Platteland

780

415

0

0

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

5.989

5.908

2.825

928

3.1 Economisch programma

311 (Ondernemers)cultuur

449

0

0

0

311 Financiering & support

357

0

0

0

311 Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt

537

101

0

0

311 Internationalisering

153

0

0

0

311 Monitoring en onderzoek

153

0

0

0

311 Ruimtelijk economisch beleid

230

0

0

0

312 Interreg V

200

140

140

140

312 OP West 2014-2020

50

0

0

0

Totaal 3.1 Economisch programma

2.128

241

140

140

3.2 Gebiedsopgaven

321 Luchthaven Lelystad

250

100

100

0

321 Luchthavenfonds

171

125

0

0

322 Procesgeld Flevokust Haven

75

75

0

0

323 Noordelijk Flevoland

4.480

5.820

2.498

0

323 Procesgeld MITC

125

125

125

125

323 Procesgeld Regiodeal NF

125

125

125

125

323 Programma Regio Deal NF

1.910

0

0

0

323 Servicehaven Noordelijk Flevoland

100

100

0

0

324 Procesgeld overige gebiedsprogramma's

350

300

475

675

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

7.585

6.770

3.323

925

4.1 Recreatie en toerisme

411 Gebiedsbranding Flevoland

21

17

17

17

Totaal 4.1 Recreatie en toerisme

21

17

17

17

4.2 Cultuur en erfgoed

421 Regionale Culturele Infrastructuur

333

333

333

0

Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed

333

333

333

0

4.3 Krachtige samenleving

431 Programma Krachtige samenleving

683

215

0

0

Totaal 4.3 Krachtige samenleving

683

215

0

0

5.1 Regionale energiestrategie

511 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan

408

408

0

0

511 Opgave duurzame energie

510

510

0

0

511 Verduurzamen maatschap. Vastgoed

720

640

0

0

Totaal 5.1 Regionale energiestrategie

1.638

1.558

0

0

5.2 Duurzaamheid & circulaire economie

521 Circulaire economie - beleid

816

816

0

0

Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie

816

816

0

0

5.3 Milieu, lucht, bodem, geluid

531 Bodem

357

357

0

0

Totaal 5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid

357

357

0

0

6.1 Openbaar vervoer

611 Openbaar streekvervoer

0

668

0

0

Totaal 6.1 Openbaar vervoer

0

668

0

0

6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

621 Fietsmaatregelen

376

0

0

0

621 Smart Mobility

1.760

1.377

408

408

Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

2.136

1.377

408

408

7.4 Bedrijfsvoering

744 Management Development Traject

44

44

44

44

743 Aanbestedingskosten

41

41

41

41

743 NLE

23

23

23

23

Totaal 7.4 Bedrijfsvoering

108

108

108

108

7.5 Reserves

751 Algemene reserve

356

356

356

356

751 Almere 2.0

6.700

6.700

6.700

6.700

751 Brede Bestemmingsreserve

2.053

1.753

1.753

1.753

751 Cofinanciering EU-projecten 14-20

900

900

900

900

751 Flevoland Natuurinclusief

100

100

0

0

751 Kunst

33

33

33

33

751 Monumentenzorg

286

286

286

286

751 POP

1.880

930

930

430

751 Procesgelden gebiedsontwikkeling

900

900

1.000

1.000

Totaal 7.5 Reserves

13.208

11.958

11.958

11.458

Totale lasten

39.016

32.809

19.693

14.464

Totaal

921

4.265

3.004

2.472

x € 1.000

* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen al incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10