Hoofdlijnen

Hoofdlijnen

De Programmabegroting 2022 die voor u ligt blikt vooruit op alweer het laatste volledige kalenderjaar van de huidige coalitie. Met deze begroting geven we invulling aan de ambities en maatschappelijke opgaven uit het coalitieakkoord ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’, maar ook aan de uitdagingen die na het ondertekenen van dit akkoord op ons pad zijn gekomen.

Zo was er in 2019 de stikstofcrisis, die door (demissionair) minister-president Rutte lange tijd werd omschreven als de ergste crisis uit zijn periode als premier. Vervolgens kwam begin 2020 het virus dat wereldwijd alles op zijn kop zette. Anderhalf jaar na het uitbreken van de coronapandemie kunnen we gerust zeggen dat wij helemaal klaar zijn met corona, maar dat corona nog niet klaar is met ons. Ook de stikstofcrisis laat zich niet gemakkelijk oplossen. De zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen ecologie en economie blijkt een hobbelige weg.
Desondanks is de Programmabegroting 2022 geen somber document. Ons coalitieakkoord draagt de titel ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’. Omgekeerd geldt dat als we naar de toekomst kijken, we letterlijk en figuurlijk ruimte zien voor Flevoland. Wij zijn de centraal gelegen schakel tussen de randstad en het oosten en noorden van het land en werken nauw samen met de Metropool Regio Amsterdam (MRA), Regio Zwolle, de gemeenten op de Veluwe en de provincies in het Noorden van het land.

De provincie verbindt. Wij vervullen een schakelrol om inhoud te geven aan ambities en zijn bij uitstek in staat de samenwerking met gemeenten, het Rijk én Europa te versterken. Vanuit die verbindende rol zorgen wij dat onze regio’s de Europese financieringsmogelijkheden optimaal benutten, maar trekken wij ook samen met onze gemeenten op in bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning.

De wereld waarin we leven is voortdurend aan het veranderen. Het wordt droger. En natter. De biodiversiteit staat onder druk en de huizenmarkt is oververhit. Juist in tijden van transitie ziet Flevoland een rol voor zichzelf weggelegd. Als grootste inpolderingsproject ooit ligt de oorsprong van onze provincie immers in verandering en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat betekent soms vernieuwen, maar in deze tijd ook soms nieuwe manieren tot verduurzamen aanwenden. Anders gezegd: pionieren zit in ons bloed.

Onze voortrekkersrol op het gebied van duurzame energie zetten we graag voort in de energietransitie, waarbij het Klimaatakkoord ons kompas is. De opwek van duurzame energie uit wind en zon is niet voldoende. We moeten op zoek naar actieve CO2-reductie. Dat doen we als provincie uiteraard niet alleen. In de aanloop naar 2023 werken we in en met de regio samen aan een RES 2.0. Daarbij draait het om het verkennen van mogelijkheden, maar zeker ook kansen verzilveren zoals de waterstofeconomie.

Een belangrijk deel van de Flevolandse ontstaansgeschiedenis ligt in het verbouwen van voedsel voor Nederland. Inmiddels zijn we allang niet meer aardappelakker van Nederland alleen, maar is de agrarische sector van Flevoland een speler van wereldformaat. De transitie in de landbouw naar korte ketens en kringlooplandbouw pakken wij voortvarend op samen met ondernemers en kennisinstellingen. In 2022 is Almere een half jaar lang het decor van de Floriade. Het thema van de wereldtuinbouwtentoonstelling is growing green cities en biedt ons als provincie de gelegenheid om te laten zien waar we zo trots op zijn. Ook dagen we graag uit. In het kader van het stikstof- en klimaatvraagstuk bieden we ruimte aan innovaties en duurzaamheid die bijdragen aan een lagere uitstoot van ammoniak en een betere balans tussen natuur en landbouw.

Wij zoeken liever naar mogelijkheden dan te denken in onmogelijkheden. Dat geldt zeker voor de woningbouwopgave. Er gaat geen dag voorbij of we lezen verhalen over een overspannen woningmarkt en kopers die keer op keer vergeefs een bod uitbrengen. Om de krapte het hoofd te bieden wil het Rijk fors meer woningen bouwen. Flevoland kan ook bij deze maatschappelijke opgave een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn. Samen met de gemeenten werken we aan het realiseren van 100.000 plus toekomstbestendige  woningen in de provincie. Waar we innovatief en duurzaam (ver)bouwen stimuleren, zodat we het doel voor 2050 kunnen realiseren.

Een prettige leefomgeving is meer dan de optelsom van de stenen en huizen. Daarom hangt ons woningaanbod nadrukkelijk samen met de komst van IJmeerlijn en op een later moment de Lelylijn. Maar met een goede ontsluiting en een flink aantal nieuwe huizen alleen zijn we er nog niet. De bouw van een samenleving vraagt bijvoorbeeld om een solide gezondheidsinfrastructuur, onderwijsfaciliteiten, recreatiemogelijkheden, natuur en cultuur.
Bij alles wat we doen is draagvlak onontbeerlijk. Daarom zoeken we voortdurend de verbinding om gezamenlijk de maatschappelijke opgaven op te pakken. In onze Omgevingsvisie staat dat we willen dat de provincie Flevoland meer en meer van de Flevolanders wordt. Verder bouwen aan onze Flevolandse samenleving kunnen wij als provincie niet alleen; dat doen we met zijn allen.

Op diverse terreinen werkt de provincie samen met haar partners en inwoners aan de toekomst. Het paviljoen als opstap naar het kunstmuseum met internationale allure in Almere komt eraan en werken we aan een steeds natuurinclusievere samenleving. Als jongste provincie van Nederland hebben we in korte tijd aangetoond dat we een regio zijn met ambities en mogelijkheden, een versnellingsregio zo u wilt. Er is geen tijd te verliezen. De toekomst begint nu.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10