Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1 Algemeen

De provincie heeft ambities geformuleerd en wil haar doelstellingen realiseren. In een aantal gevallen zijn er
risico’s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat die doelen niet, niet geheel, of alleen tegen hogere
kosten kunnen worden gerealiseerd. Deze risico’s zijn opgenomen in deze begroting. In deze paragraaf wordt
beschreven in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële effecten van de risico’s die de provincie loopt op te kunnen vangen. Risico’s waarvoor voorzieningen zijn getroffen of waarmee al rekening is gehouden binnen specifieke reserves of stelposten, worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt tweemaal per jaar (bij begroting en jaarstukken) geactualiseerd.

Korte samenvatting
Het actief toepassen van risicomanagement draagt bij aan het lerend vermogen (risico’s worden sneller
geïdentificeerd en beter ingeschat) en maakt ook dat er meer aandacht wordt besteed aan het beheersbaar
maken en houden van risico’s. Deze ontwikkelingen kunnen zowel een opwaarts als een neerwaarts effect
hebben op de hoogte van het risicoprofiel. Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de hoogte van de financiële risico's, zoals deze zijn weergegeven in het
risicoprofiel. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de
provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Deze paragraaf betreft een actualisatie van de voorlaatste versie, welke was opgenomen in de Jaarrekening 2020. Vergeleken met de Jaarrekening 2020 is het risicoprofiel toegenomen van ca. € 9,3 mln. tot ca. € 9,6  mln. De weerstandscapaciteit is tevens toegenomen van ca. € 13,8 mln. tot ca. € 14,6 mln. Per saldo blijft de
weerstandsratio gelijk (1,5) en binnen de door Provinciale Staten vastgestelde bandbreedte van 1,1 tot 2,0 (bron: nota 'Risicomanagementbeleid 2017').

Provinciale Staten hebben in december 2017 de nota 'Risicomanagementbeleid 2017' vastgesteld, waarin de
uitgangspunten voor het risicomanagement zijn vastgelegd. Deze nota vormt het vertrekpunt voor de verdere
uitwerking in deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10