Bijlagen

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(incl. directe personele lasten)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

3.3 Kwantiteit grondwater

320

320

320

321

3.9 Water, overige baten en lasten

1.492

1.474

1.015

1.018

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

7.846

8.014

8.014

8.019

8.1 Ruimtelijke ordening

3.952

2.243

1.769

1.676

8.2 Volkshuisvesting

157

157

106

107

Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

13.767

12.208

11.224

11.140

2 Landbouw, visserij en natuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

141

141

141

141

4.1 Bodembescherming

504

504

45

46

5.1 Natuurontwikkeling

2.974

3.473

3.048

1.153

5.2 Beheer natuurgebieden

11.890

10.812

9.876

9.858

5.3 Beheer flora en fauna

1.151

1.083

1.083

1.083

5.9 Natuur, overige baten en lasten

1.861

1.860

401

403

6.1 Agrarische aangelegenheden

5.068

5.417

2.725

2.687

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

205

204

204

205

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten

1.301

973

285

287

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

559

521

0

0

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

25.653

24.989

17.808

15.862

3 Economie

   0.4 Deelnemingen

145

145

70

71

6.2 Logistiek

211

-9

-18

-153

6.3 Kennis en innovatie

1.090

783

273

274

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

14.988

12.221

8.675

6.291

Totaal 3 Economie

16.434

13.141

9.000

6.483

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving

6.4 Recreatie en toerisme

1.681

1.677

1.677

1.679

7.1 Cultuur

5.985

5.983

5.983

5.654

7.2 Maatschappij

1.942

1.941

1.941

1.942

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten

1.764

1.177

962

963

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving

11.372

10.778

10.562

10.238

5 Energie, duurzaamheid en milieu

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

10

10

10

10

4.1 Bodembescherming

911

910

553

554

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.925

4.845

4.845

4.846

4.6 Duurzaamheid

3.126

3.045

1.524

1.527

4.9 Milieu, overige baten en lasten

1.112

610

610

611

5.9 Natuur, overige baten en lasten

394

394

394

394

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

1.209

1.208

392

395

8.1 Ruimtelijke ordening

378

378

123

123

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

12.066

11.399

8.450

8.461

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

30.909

31.236

31.925

32.144

2.2 Waterwegen

3.964

4.553

5.448

5.968

2.3 Openbaar vervoer

38.439

39.221

38.470

38.474

2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten

4.731

4.140

3.151

3.156

Totaal 6 Mobiliteit

78.042

79.151

78.994

79.742

7 Vernieuwend bestuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

53

53

53

53

0.5 Alg. dekk. middelen, ov. baten & lasten

7.838

11.201

17.710

21.613

0.6 Overhead

31.899

31.846

31.692

31.528

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.458

1.457

1.473

1.492

1.1 Provinciale Staten

2.675

2.978

2.652

2.658

1.2 Gedeputeerde Staten

2.191

2.134

2.134

2.143

3.9 Water. overige baten en lasten

34

34

34

34

0.8 Mutaties reserves

26.357

20.205

19.977

18.946

4.4 Vergunningen en handhaving

1

1

1

1

1.3 Kabinetszaken

67

67

67

67

1.6 Openbare orde en veiligheid

391

391

391

392

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

6

6

6

6

0.7 Vennootschapsbelasting

50

50

50

50

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

73.020

70.423

76.238

78.983

Totaal Lasten

230.354

222.089

212.276

210.909

Baten per programma naar taakveld

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

3.3 Kwantiteit grondwater

-470

-470

-470

-470

3.9 Water, overige baten en lasten

-125

-125

-125

-125

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-22

-22

-22

-22

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

-442

0

0

0

Totaal 1 Ruimtel. ontwikkeling, wonen en water

-1.059

-617

-617

-617

2 Landbouw, visserij en natuur

5.1 Natuurontwikkeling

-500

-1.000

-1.250

-466

6.1 Agrarische aangelegenheden

-400

0

0

0

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

-578

-488

0

0

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

-1.478

-1.488

-1.250

-466

3 Economie

6.2 Logistiek

-357

-357

-357

-357

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-859

-890

-396

0

Totaal 3 Economie

-1.216

-1.247

-753

-357

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige samenleving

0.6 Overhead

-10

-10

-10

-10

6.4 Recreatie en toerisme

-28

-28

-28

-28

7.1 Cultuur

-333

-333

-333

0

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving

-372

-372

-372

-38

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.1 Bodembescherming

-400

-400

-400

-400

4.6 Duurzaamheid

-790

-712

0

0

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-73

-73

-73

-73

8.1 Ruimtelijke ordening

-2

-2

-2

-2

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

-1.265

-1.186

-474

-474

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-391

-391

-391

-391

2.2 Waterwegen

-83

-83

-83

-83

2.3 Openbaar vervoer

-8.294

-8.294

-8.294

-8.294

Totaal 6 Mobiliteit

-8.768

-8.768

-8.768

-8.768

7 Vernieuwend bestuur

0.1 Uitkering provinciefonds

-117.169

-119.111

-121.152

-124.381

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-57.200

-57.800

-58.400

-59.000

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-62

-42

-42

-42

0.4 Deelnemingen

-267

-267

-278

-278

0.6 Overhead

-2.987

-2.987

-2.987

-2.987

0.8 Mutaties reserves

-38.483

-28.176

-17.155

-13.471

1.2 Gedeputeerde Staten

-27

-27

-27

-27

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

-216.195

-208.411

-200.041

-200.187

Totaal Baten

-230.354

-222.089

-212.276

-210.909

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10